Regulamin - KokoStay

Reset hasła

Your search results

Regulamin

Regulamin serwisu Kokostay d.o.o.

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Kokostay d.o.o. (dalej: „Serwis”) dostępnego pod adresem www.kokostay.com.

1.2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest spółka Kokostay d.o.o., z siedzibą w Chorwacji, pod adresem: Freja Tudmana 788, Kastel Luksic, zarejestrowana w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców, posługująca się adresem e-mail: kontakt@kokostay.com (dalej: „Dostawca usług”).

1.3. Użytkownikami Serwisu są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które korzystają z Serwisu (dalej: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”).

1.4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika.

Zakres usług

2.1. Serwis oferuje możliwość wyszukiwania, porównywania oraz rezerwacji noclegów w różnych miejscach.

2.2. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu, ich czasowej przerwy lub całkowitego zaprzestania ich świadczenia.

Rejestracja

3.1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.

3.2. W celu rejestracji, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając swoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dodatkowo wymagane są dane reprezentującego przedsiębiorstwo.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i kontaktowych. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika.

Odpowiedzialność

4.1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

4.2. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu, jego niedostępności oraz utraty danych.

4.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dostawca usług.

5.2. Dostawca usług przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

5.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę usług znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Serwisu.

Zmiana Regulaminu

6.1. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

6.2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego przez Dostawcę usług jako data wejścia w życie.

Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Chorwacji.

7.2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny z siedzibą w Chorwacji.

7.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2023 r.

Kontakt

8.1. W przypadku pytań, uwag lub zgłoszeń związanych z Serwisem, Użytkownik może kontaktować się z Dostawcą usług za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kokostay.com lub korespondencją na adres: Kokostay d.o.o., Freja Tudmana 788, Kastel Luksic, Chorwacja.

Dodatkowe postanowienia:

Prawa własności intelektualnej

9.1. Wszystkie prawa własności intelektualnej związane z Serwisem, w tym, ale nie wyłącznie, prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa do baz danych, prawa do znaków towarowych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, są własnością Dostawcy usług lub jego licencjodawców.

9.2. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w związku z korzystaniem z Serwisu, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie udzielone na mocy niniejszego Regulaminu.

9.3. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw własności intelektualnej Dostawcy usług lub jego licencjodawców w żadnym przypadku.

Odpowiedzialność

10.1. Dostawca usług podejmuje wszelkie starania, aby Serwis działał bez zakłóceń, jednak nie gwarantuje, że Serwis będzie dostępny cały czas, ani że będzie wolny od błędów, wirusów lub innych szkodliwych elementów.

10.2. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z Serwisu przez Użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy takie straty lub szkody wynikają z działania Dostawcy usług na skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania.

10.3. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za treści, materiały, usługi lub produkty, do których dostęp uzyskuje Użytkownik za pośrednictwem Serwisu, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z nich.

Siła wyższa

11.1. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami siły wyższej.

11.2. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności, których nie można przewidzieć lub którym nie można zapobiec, a które uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań przez Dostawcę usług, takie jak klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, wojny, działania rządowe, awarie systemów komunikacyjnych, awarie infrastruktury technicznej itp.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

12.1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Dostawca usług świadczy Serwis „takim, jakim jest” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym, lecz nie wyłącznie, gwarancji jakości handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności praw własności intelektualnej.

12.2. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, Dostawca usług wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne, konsekwencyjne lub inaczej wynikające straty, koszty, roszczenia, zobowiązania lub szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z Serwisu, niezależnie od przyczyny.

Reklamacje

13.1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub realizacji Usług. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail biuro@kokostay.com.

13.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Dostawcę usług w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku skomplikowanych spraw, termin rozpatrywania reklamacji może ulec przedłużeniu. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe

14.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie Koko stay d.o.o.

14.2. Dostawca usług ma prawo wprowadzać zmiany w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Koko stay d.o.o. oraz poinformowania Użytkowników drogą elektroniczną.

14.3. W przypadku wszelkich sporów wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się do rozwiązania sporu drogą polubowną. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu drogą polubowną, właściwym sądem do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Dostawcy usług.

14.4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają przepisom prawa chorwackiego.

Rezerwacje

15.1. Klienci mogą dokonywać rezerwacji usług oferowanych przez Koko stay d.o.o. za pośrednictwem strony internetowej Kokostay.com.

15.2. Klient jest odpowiedzialny za dokładne i prawdziwe podanie wszelkich danych osobowych oraz informacji niezbędnych do realizacji rezerwacji.

15.3. Rezerwacja zostaje uznana za wiążącą po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji przez Klienta drogą elektroniczną.

Polityka anulowania rezerwacji

16.1. Klient ma prawo anulować rezerwację na warunkach określonych w ofercie lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16.2. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta, może on być zobowiązany do zapłaty opłaty anulacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w ofercie lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16.3. Koko stay d.o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku wystąpienia okoliczności, na które nie ma wpływu (siła wyższa). W takim przypadku Koko stay d.o.o. zobowiązuje się do poinformowania Klienta o anulowaniu rezerwacji i zwrotu wpłaconych przez Klienta środków.

Pamiętaj, że powyższe zmiany należy uwzględnić we wszystkich tłumaczeniach Regulaminu, a także poinformować o nich klientów drogą elektroniczną.